Smlouva o spolupráci

Základní ustanovení

 1. Provozovatelem eshopu Káva Spojuje na adrese https://shop.kavaspojuje.cz je společnost BON 5 s.r.o., IČ 24151017, DIČ 24151017, se sídlem na adrese Labská 217/5, 625 00 Brno a s provozovnou na adrese Špitálka 421/23a, 602 00 Brno.
 2. Dodavatelem se rozumí pražírna, kavárna či jiný dodavatel, jejichž sortiment je prodáván skrze eshop.

Podmínky spolupráce

 1. Dodavatel souhlasí s prodejem svého sortimentu skrze eshop Káva Spojuje. 
 2. Sortiment dodavatele a další podmínky jsou specifikovány formulářem na stránce registrace, konkrétně se jedná o:
  1. synchronizace sortimentu s eshopem dodavatele nebo zadávání sortimentu ručně
  2. url odkaz na feed dodavatele
  3. interval synchronizace
  4. vedení skladového hospodářství
  5. dopravci a ceny dopravného
 3. Dodavatel poskytne provozovateli slevu 15 % na svůj sortiment.   
 4. Dodavatel souhlasí, že sortiment na e-shopu Káva Spojuje bude prodáván s přirážkou 20 % u mimobrněnských dodavatelů. V případě brněnských dodavatelů se bude jednat o přirážku ve výši 10 %.

Kontaktní osoby

 1. Pro lepší komunikaci se obě strany dohodly na určení kontaktních osob, s kterými mohou řešit jednotlivé objednávky, technické komplikace a další náležitosti. Obě strany uvádí, že kontaktní osoby jsou způsobilé k jednotlivým úkonům:

Proces objednávky

 1. Dodavatel bude informován o nové objednávce emailem a v rámci administrace. Objednávka obsahuje informace o zákazníkovi, objednaném zboží, způsobu dopravy a způsobu platby.
 2. Dodavatel se zavazuje objednávku zpracovat a zaslat do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky od odběratele. V opačném případě souhlasí dodavatel s poplatkem 100 Kč za každé takové porušení. Tato podmínka neplatí v případě, že se týká virtuálního produktu (např. uvařené kávy).
 3. Dodavatel se zavazuje označit vyexpedovanou objednávku v administraci v okamžiku expedice.
 4. V případě, že objednávka obsahuje zboží od více dodavatelů, zašle dodavatel objednané zboží provozovateli na adresu Špitálka 421/23a, 602 00 Brno pomocí Zásilkovny.

Vyúčtování

 1. Provozovatel se zavazuje zpracovat vyúčtování vždy k 15. dni v měsíci a k poslednímu dni v měsíci.
 2. Provozovatel se zavazuje při vyúčtování zaslat tyto prostředky na účet dodavatele zadaný formulářem na stránce registrace.
 3. V případě, že provozovatel nezašle tyto prostředky včas, souhlasí s úhradou úroku z prodlení ve výši 0,05 % za každý pracovní den.

Ukončení spolupráce

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Smlouvu lze vypovědět dohodou obou smluvních stran.
 3. Smlouvu lze vypovědět ze strany dodavatele s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
 4. Vypovězení smlouvy nemá vliv na zpracování již uskutečněných objednávek.
 5. V případě opakovaného nedodržení časového intervalu expedice objednávek je provozovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou platností. Ukončení spolupráce nemá vliv na dokončení již přijatých objednávek.
 6. V případě porušení povinností provozovatele je dodavatel oprávněn tuto smlouvu okamžitě ukončit. Ukončení spolupráce nemá vliv na finanční prostředky, které musí provozovatel zaslat dodavateli.

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za písemnou formu ve smyslu této smlouvy je považován i e-mail, pokud je odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to i v případě, že takový mail není podepsán zaručeným elektronickým podpisem.
 2. Smluvní strany si smlouvu přečetly a svými podpisy stvrzují, že vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
 3. Smluvní strany potvrzují, že smlouvu podepisuje osoba oprávněná jednat jejich jménem.
 4. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem naplnění této smlouvy.

V Brně dne 25. 4. 2021